Słowniczek minerałów


Albit Na[AlSi3O8]
Amfibole - krzemiany o wzorze ogólnym A0-1B2C5T8O22[OH, F, Cl]2, gdzie na miejscu A może się podstawiać Na i K, na pozycji B: Na, Ca, Mg, Fe2+, (Mn, Li), na C: Mg, Fe2+, Fe3+, Al, (Mn, Li, Ti), a na T: Si, Al, (Ti)
Anortyt Ca[Al2Si2O8]
Augit (Ca, Mg, Fe2+, Fe3+, Ti, Al)2[(Si, Al)2O6], należy do klinopiroksenów
Biotyt K(Mg, Fe2+)3[(Si3AlO10)(OH, F)2], pospolicie występująca mika
Bytownit - ogniwo szeregu izomorficznego plagioklazów, patrz plagioklazy
Diopsyd CaMg[Si2O6], należy do klinopiroksenów
Enstatyt Mg2[Si2O6], należy do ortopiroksenów
Hipersten (Fe, Mg)2[Si2O6], należy do ortopiroksenów
Hornblenda (Ca, Na, K)2-3(Mg, Fe, Al)5[(Si, Al)2Si6O22(OH, F)2], najpospolitszy amfibol
Kwarc SiO2
Labrador - ogniwo szeregu izomorficznego plagioklazów, patrz plagioklazy
Leucyt K[AlSi2O6], należy do skaleniowców
Melility - krzemiany wapnia, magnezu, glinu, sodu i cynku
Nefelin (Na, K)[AlSiO4], należy do skaleniowców
Oliwiny - krzemiany magnezu i żelaza tworzące szereg minerałów, w którym ogniwami końcowymi są: forsteryt Mg2[SiO4] oraz fajalit Fe2[SiO4]
Pirokseny - krzemiany o wzorze ogólnym AB[Si2O6], gdzie na pozycji A występuje Ca, Na, Mg, Fe2+, Mn2+, a na miejscu B: Fe, Al, Ti4+, Mg, Mn2+; wyróżniane są ortopirokseny krystalizujące w układzie rombowym oraz klinopirokseny występujące w układzie jednoskośnym
Plagioklazy - glinokrzemiany sodu i wapnia, będące roztworami stałymi dwóch ogniw końcowych: albit Na[AlSi3O8] i anortyt Ca[Al2Si2O8]

Rysunek 11. Klasyfikacja skaleni (wg en.wikipedia.org)


Skalenie alkaliczne - glinokrzemiany sodu i potasu, będące roztworami stałymi dwóch ogniw końcowych: dające szereg minerałów o zmiennych proporcjach tych pierwiastków: albit Na[AlSi3O8] i ortoklaz K[AlSi3O8 ]
Skalenie potasowe - grupa minerałów o wspólnym wzorze K[AlSi3O8] lecz odmiennej strukturze , na podstawie której wyróżnia się: sanidyn, ortoklaz i mikroklin
Skaleniowce (skalenoidy, foidy) - glinokrzemiany sodu, potasu i wapnia, niedosycone krzemionką. Do najważniejszych skaleniowców należą: nefelin, leucyt, analcym